ریاضی هشتم

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل ۸ درس ۳ و ۴ – احتمال یا اندازهگیری شانس , بررسی حالتهای ممکن (حل تمرین)

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هشتم

مدرس: دکتر محمدحسن ظریفیعنوان: ریاضیپایه هشتم فصل ۸ درس ۳ و ۴ – احتمال یا اندازهگیری شانس , بررسی حالتهای ممکن جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل ۸ درس ۳ و ۴ – احتمال یا اندازهگیری شانس , بررسی حالتهای ممکن

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هشتم

مدرس: دکتر محمدحسن ظریفیعنوان: ریاضیپایه هشتم فصل ۸ درس ۳ و ۴ – احتمال یا اندازهگیری شانس , بررسی حالتهای ممکن جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل ۷ درس ۴ و ۵ – نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد ( حل تمرین )

فیلم های آموزشی ریاضی پایه هشتم

مدرس: دکتر محمدحسن ظریفیعنوان: ریاضیپایه هشتم فصل ۷ درس ۴ – نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد ( حل تمرین ) جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »