نگارش نهم

فیلم آموزش نگارش پایه نهم درس ۸ بخش ۲ – نوشته را ويرايش كنيم

فیلم های آموزشی نگارش پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه نهم درس ۸ بخش ۲ – نوشته را ويرايش كنيم جهت دانلود فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش نگارش پایه نهم درس ۸ بخش ۱ – نوشته را ويرايش كنيم

فیلم های آموزشی نگارش پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه نهم درس ۸ بخش ۱ – نوشته را ويرايش كنيم مقدمه جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش اول جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش سوم جهت دانلود …

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش نگارش پایه نهم درس ۵ بخش ۲ – نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاري كنيم

فیلم های آموزشی نگارش پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه نهم درس پنجم بخش ۲ – نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاري كنيم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش نگارش پایه نهم درس پنجم بخش ۱ – نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاري كنيم

فیلم های آموزشی نگارش پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه نهم درس پنجم بخش ۱ – نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاري كنيم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »