خانه / پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی مبنا

پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی مبنا

اطلاعات دانش آموز :

نام و نام خانوادگی : (الزامی است)

کد ملی: (الزامی است)

شماره شناسنامه: (الزامی است)

تاریخ تولد: (الزامی است)

محل تولد: (الزامی است)

محل صدور: (الزامی است)

دین: (الزامی است)

مذهب: (الزامی است)

معدل نوبت اول: (الزامی است)

در خواست ثبت نام در کدام پایه را دارید؟ (الزامی است)

نشانی و شماره تلفن:

نشانی منزل: (الزامی است)

تماس منزل: (الزامی است)

همراه: (الزامی است)

اطلاعات پدر دانش آموز:

نام و نام خانوادگی: (الزامی است)

مدرک تحصیلی: (الزامی است)

آدرس محل کار: (الزامی است)

شغل: (الزامی است)

تلفن همراه: (الزامی است)

اطلاعات مادر دانش آموز:

نام و نام خانوادگی: (الزامی است)

مدرک تحصیلی: (الزامی است)

آدرس محل کار: (الزامی است)

تلفن همراه: (الزامی است)

شغل: (الزامی است)

اطلاعات مدرسه قبلی:

نام مدرسه: (الزامی است)

نام مسئول مدرسه: (الزامی است)

آدرس مدرسه: (الزامی است)

نحوه آشنایی شما با مبنا: (الزامی است)