خانه / پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی مبنا

پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی مبنا

  اطلاعات دانش آموز :

  نام و نام خانوادگی : (الزامی است)

  کد ملی: (الزامی است)

  شماره شناسنامه: (الزامی است)

  تاریخ تولد: (الزامی است)

  محل تولد: (الزامی است)

  محل صدور: (الزامی است)

  دین: (الزامی است)

  مذهب: (الزامی است)

  معدل نوبت اول: (الزامی است)

  در خواست ثبت نام در کدام پایه را دارید؟ (الزامی است)

  نشانی و شماره تلفن:

  نشانی منزل: (الزامی است)

  تماس منزل: (الزامی است)

  همراه: (الزامی است)

  اطلاعات پدر دانش آموز:

  نام و نام خانوادگی: (الزامی است)

  مدرک تحصیلی: (الزامی است)

  آدرس محل کار: (الزامی است)

  شغل: (الزامی است)

  تلفن همراه: (الزامی است)

  اطلاعات مادر دانش آموز:

  نام و نام خانوادگی: (الزامی است)

  مدرک تحصیلی: (الزامی است)

  آدرس محل کار: (الزامی است)

  تلفن همراه: (الزامی است)

  شغل: (الزامی است)

  اطلاعات مدرسه قبلی:

  نام مدرسه: (الزامی است)

  نام مسئول مدرسه: (الزامی است)

  آدرس مدرسه: (الزامی است)

  نحوه آشنایی شما با مبنا: (الزامی است)